Polityka prywatności

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Filfri

§1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług wypożyczania rowerów w systemie Filfri Bikes świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Comdrev Spółka z o.o.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest spółka Comdrev Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinku, ul. Cisowa 17, 78-400 Szczecinek,
NIP: 673-000-79-63 REGON:330055267 Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000318611 (zwana dalej „Administratorem”).
Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności i Regulaminu Usługi podczas rejestracji w usłudze Protecti.
Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora.
Aplikacja wymaga dostępu do kamery w urządzeniu mobilnym Użytkownika w celu zeskanowania kodu QR w panelu Użytkownika celem wypożyczenia roweru
Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

§ 2 Dane automatyczne

Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie („dane automatyczne”).
Do danych automatycznych należą:
nazwa urządzenia, na którym Użytkownik korzysta z aplikacji mobilnych usługi Filfri,
identyfikator urządzenia w systemie Filfri Bikes.
Dane automatyczne mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane automatyczne będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych automatycznych.

§ 3 Dane osobowe

Dodawanie/edycja danych osobowych dostępna jest w sekcji Ustawień aplikacji.
Do danych osobowych należą:
imię i nazwisko
numer telefonu,
adres e-mail
Podanie tych danych przez Użytkownika jest konieczne do korzystania z usług systemu Filfri Bikes.

Dane te mogą być potrzebne do kontaktowania się Użytkownika z Administratorem oraz do korzystania z pewnych funkcji Aplikacji jak m.in. zgłaszanie reklamacji
Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz realizacji niektórych funkcji Aplikacji.

§ 4 Prawa i obowiązki Administratora

Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem panelu logowania na stronie Filfri Bikes.
Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych.
W przypadku usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, Użytkownik utraci możliwość korzystania z funkcje Aplikacji korzystających z tych danych.
Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

§ 6 Postanowienia końcowe

Administrator oświadcza, że postara się zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z systemu Filfri Bikes, nie ma jednak wpływu na zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres filfri@filfri.pl